Panel dyskusyjny BE 7 Drukuj Email

 

Terroryzm i jego oblicza

goście:

 

dr hab. Wojciech Cwalina, prof. Uniwersytetu SWPS

jest profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na psychologii marketingu politycznego i psychologii mediów. Podejmuje w nich zagadnienia dotyczące psychologicznych mechanizmów związanych z formowaniem wrażeń i postaw w stosunku do polityków i partii politycznych, oddziaływaniem mediów oraz kształtowaniem preferencji i zachowań wyborczych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych, takich jak: Media Psychology, Journal of Political Marketing, European Journal of Marketing, Journal of Public Affairs, Journalim Studies, Polish Psychological Bulletin,  a także kilkudziesięciu rozdziałów w książkach. W jego dorobku znajduje się również pięć książek: Telewizyjna reklama polityczna (2000; TN KUL), napisana wspólnie z Andrzejem Falkowskim Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna (2005; GWP), wspólnie z Andrzejem Falkowskim i Brucem I. Newmanem - A cross-cultural theory of voter behavior (Haworth Press/Taylor & Francis) i  Political marketing: Theoretical and strategic foundations (2011; M.E. Sharpe) oraz wspólnie z Andrzejem Falkowskim, Pawłem Koniakiem i Robertem Mackiewiczem - Wieloznaczność w przekazach politycznych (2015; GWP). Jest członkiem redakcji czasopisma Psychologia Społeczna oraz jest w radzie redakcyjnej Journal of Political Marketing. Jest ekspertem w odniesieniu do analizy politycznych kampanii marketingowych (np. współpracował przy wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku z TVP). Ma również doświadczenia jako konsultant przy projektowaniu i zarządzaniu kampaniami wyborczymi.


 

prof. Dariusz Doliński, Uniwersytet SWPS

profesor psychologii, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, redaktor naczelny Polish Psychological Bulletin. Kierownik Katedry Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu, koordynator do spraw rozwoju tej uczelni.  Zajmuje się psychologią społeczną, psychologią osobowości oraz zagadnieniami emocji i motywacji. Od dwóch dekad prowadzi wraz ze swoimi współpracownikami badania dotyczące wpływu społecznego. Jest autorem (lub współautorem) dwunastu książek (w tym: Techniques of social influence. The psychology of gaining compliance, wydanej przez Routledge w 2016 roku) i wielu artykułów i rozdziałów w monografiach zbiorowych.  Publikował w czołowych pismach psychologicznych: Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Experimental Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, European Journal of Social Psychology, Applied Psychology – International Review, Journal of Nonverbal Behavior, Journal of Language and Social Psychology, Psychology and Marketing i innych.


prof. Maciej Dymkowski, Uniwersytet SWPS

profesor psychologii, kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Historycznej na Uniwersytecie SWPS, na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce psychologicznych uwarunkowań poznania historycznego oraz przydatności wiedzy psychologicznej w interpretacjach historycznych, jak również na meta-teoretycznych zagadnieniach eksperymentalnej psychologii społecznej, zwłaszcza uniwersalności jej teorii. Wciąż podtrzymuje też swoje dawne zainteresowania samowiedzą oraz osobowościowymi wyznacznikami i konsekwencjami autoprezentacji. Do najważniejszych książek jego autorstwa należą: Poznawanie siebie: umotywowane sprawdziany samowiedzy (Warszawa 1993), Samowiedza w okowach przywdziewanych masek (Warszawa 1996), Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach (Warszawa 2000) oraz Wprowadzenie do psychologii historycznej (Gdańsk 2003). Jest też autorem wielu artykułów publicystycznych i popularno-naukowych - niektóre z nich złożyły się na niedawno wydany zbiór Szkice psychologa o historii (Kraków 2016).


 

dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem

doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Były dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.


 

dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ

prof. nadzw. UŁ (2011), prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, Ekspert Zewnętrzny National Forecast Program Poland 2020, Ekspert Zagraniczny CSFRS –  Conseil Superieur de la Formation et de la Recherche Strategique w Paryżu, członek Conseil Scientifique Studiów Magisterskich w zakresie kryminologii na Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, uczestnik projektu Countering Lone Actor Terrorism (CLAT) koordynowanej przez Institute for Strategic Dialogue w Londynie, autor 3 monografii i ponad 50 artykułów i recenzji naukowych oraz ponad 50 artykułów publicystycznych z zakresu socjologii wiedzy, stosunków międzynarodowych, globalizacji, relacji transatlantyckich, globalnego terroryzmu i bezpieczeństwa.