Sesje Drukuj Email

 

Rola regulacji emocji w PTSD

Prof. Bogdan Zawadzki


(ur. 1957), profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował prace z zakresu psychologii różnic indywidualnych, diagnostyki psychologicznej, genetyki zachowania oraz psychologii traumatycznego stresu.

 

Dr Dawid Konrad Ścigała


psycholog, doktor nauk społecznych. Pracuje w Instytucie Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kieruje Pracownią Psychologii Różnic Indywidualnych. Autor artykułów z zakresu wpływu różnic indywidualnych na zachowania ryzykowne wśród kierowców. Realizuje projekty badawcze dotyczące wpływu różnic indywidualnych na funkcjonowanie poznawcze i proces radzenia sobie po doświadczeniach traumatycznych wśród ofiar i sprawców wypadków komunikacyjnych.
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny posiadający również uprawnienia do stosowania EMDR w terapii PTSD. Prowadzi  badania diagnostyczne osób pracujących z bronią i materiałami niebezpiecznymi oraz z zakresu psychologii transportu.
Jest członkiem między innymi, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i  European Society for Traumatic Stress Studies.

 

 

Dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała

 

psycholog, dr nauk humanistycznych. Pracuje na   Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Autorka artykułów i książek naukowych z zakresu uwarunkowań  rozwoju psychicznej reprezentacji emocji w normie i patologii  (aleksytymii) oraz zaburzeń po stresie traumatycznym. Realizuje projekty badacze w obszarze wpływu traum na rozwój PTSD i innych zaburzeń związanych z konsekwencjami traum złożonych. Kieruje autorskimi studiami podyplomowymi na Uniwersytecie SWPS: Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz Psychotraumatologia.
Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się praktyką kliniczną, specjalizując się w psychoterapii osób, które doświadczyły traum złożonych. Jest członkiem między innymi, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i  European Society for Traumatic Stress Studies.

                             

 

 

Prof. Stanisława Steuden

 

kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii KUL. Studia  na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1970 -1975;  specjalizacja filozoficzno-psychologiczna; magisterium z filozofii chrześcijańskiej – specjalizacja filozoficzno–psychologiczna  w 1975 roku; doktorat w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej w KUL w 1982 roku; habilitacja w zakresie psychologii klinicznej w 1998 roku w KUL; tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012 roku; od 2014 roku zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego. Promotor 30 rozpraw doktorskich, recenzent 56 rozpraw doktorskich; opracowała 15 recenzji dorobku naukowego na stopień doktora habilitowanego oraz 3 do tytułu profesora. Recenzent wielu grantów MNiSW, NCN. Zainteresowania naukowe - problematyka kliniczna - głównie osób w średniej i późnej dorosłości (przewlekle choroby psychiczne i somatyczne, radzenie sobie ze stresem choroby). Łączy pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną z praktykę kliniczną. Wiele miejsca rozważaniach teoretycznych i realizowanych projektach badawczych zajmują zagadnienia dotyczące osób starszych. Opracowała (a także przystosowała do warunków polskich) metody do badania mądrości osób starszych, poczucia godności, radzenia sobie ze stresem, postawy do własnej starości i postawy do śmierci, jakości i bilansu życia, postawy wobec własnej choroby. Do najbardziej znaczących pozycji książkowych autorskich i współautorskich, wpisujących się w współczesny nurt badań z obszaru psychologii klinicznej można zaliczyć: Dynamikę zmian osobowości u osób chorych na schizofrenię. Badania Długofalowe (1997); Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia (red).(2002); Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego (red.). (2005);  Starzenie się a satysfakcja z życia (red.), (2006); Starzenie się z godnością  (red.) (2012); Psychologia starzenia się i starości (2011); Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. (2009).(red.); Biopsychosocial aspects of health and disease. (2009). (red). (Vol. 1); Biopsychosocial aspects of health and disease. (2009). (red). (Vol.2); Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom I. (red.). (2015); Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II.. (red.). (2015). Przewodnicząca Rady Naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2005 roku, członek rady programowej i naukowej wielu towarzystw naukowych i czasopism, członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej UKA w latach 2005 do 2015 roku.  Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników od 2002 roku – jej przewodnicząca od 2012;  Dyrektor Instytutu Psychologii przez okres trzech kadencji (od 1999 do 2008 roku).