Panel Bliżej Emocji 6 Drukuj Email

PANEL 1. dotyczący życia społeczno-politycznego

Goście:
Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska psycholog społeczny. Kieruje Pracownią Psychologii Politycznej w Instytucie Psychologii PAN oraz Katedrą Psychologii Społecznej w SWPS. Zajmuje się problematyką percepcji społecznej, przekonaniami o świecie społecznym i ich rolą w relacjach społecznych i w aktywności politycznej, ostatnio rolą przekonań o własnej grupie narodowej w negatywnym i pozytywnym postrzeganiu przyszłości i w kształtowaniu relacji międzygrupowych a także akceptacją agresji w życiu codziennym i w polityce.  Opublikowała wiele artykułów w czasopismach naukowych (ostatnie opublikowane teksty to: „Co wzmacnia/osłabia darwinizm społeczny? O roli doświadczeń z ludźmi, osobowości, wartości osobistych i przywiązania do wspólnoty” (Psychologia Społeczna, 2011), „The Influence the Big Two. The Perception of People in Relation to Negativistic Beliefs about the Social World” (Social Psychology, 2013), “Adult Achievement Styles and Negativistic Beliefs about the Social World: The Role of Self-image and Others-image” (Polish Psychological Bulettin, 2014). Jest autorką lub współautorką kilkunastu książek, m.i.: „Spostrzeganie ludzi” (1981), „Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych” (1986); „Konformizm i samokierowanie jako wartości” (1992), „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej” (2005), „Między ludźmi… oczekiwania, interesy, emocje (2012). Szeroko popularyzuje psychologię w popularnych czasopismach (Charaktery, Gazeta Wyborcza, Polityka, Przegląd) i mediach elektronicznych (TOK-FM, PR III, RDC, TVP-Info, TVP-Kultura).     

prof. dr hab. Henryk Domański

 

Dr hab. Wojciech Cwalina, prof. SWPS jest profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na psychologii marketingu politycznego i psychologii mediów. Podejmuje w nich zagadnienia dotyczące psychologicznych mechanizmów związanych z formowaniem wrażeń i postaw w stosunku do polityków i partii politycznych, oddziaływaniem mediów oraz kształtowaniem preferencji i zachowań wyborczych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i anglojęzycznych, takich jak: Media Psychology, Journal of Political Marketing, European Journal of Marketing, Journal of Public Affairs, Journalim Studies, Polish Psychological Bulletin,  a także kilkudziesięciu rozdziałów w książkach. W jego dorobku znajduje się również pięć książek: Telewizyjna reklama polityczna (2000; TN KUL), napisana wspólnie z Andrzejem Falkowskim Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna (2005; GWP), wspólnie z Andrzejem Falkowskim i Brucem I. Newmanem - A cross-cultural theory of voter behavior (Haworth Press/Taylor & Francis) i  Political marketing: Theoretical and strategic foundations (2011; M.E. Sharpe) oraz wspólnie z Andrzejem Falkowskim, Pawłem Koniakiem i Robertem Mackiewiczem - Wieloznaczność w przekazach politycznych (2015; GWP). Jest członkiem redakcji czasopisma Psychologia Społeczna oraz jest w radzie redakcyjnej Journal of Political Marketing. Jest ekspertem w odniesieniu do analizy politycznych kampanii marketingowych (np. współpracował przy wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku z TVP). Ma również doświadczenia jako konsultant przy projektowaniu i zarządzaniu kampaniami wyborczymi.

Dr Jarosław Klebaniuk – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych, w większości poświęconych wpływowi mediów na postawy, poglądom politycznym i orientacjom społecznym, a także licznych artykułów popularno-naukowych, publicystycznych i recenzji. Redaktor pięciu prac zbiorowych, m. in.: Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej i Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne. Jego zainteresowania naukowe obejmują uwarunkowania akceptacji nierówności międzygrupowych i legitymizacji systemu społeczno-ekonomicznego. Należy do redakcji kwartalnika „Psychologia Społeczna”. Prowadzi blog w NaTemat.pl.Prof. dr hab. Zbigniew Zaleski – kierownik Katedry Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim (1998-2005) oraz na uczelniach w Los Angeles (Stany Zjednoczone), Nancy (Francja) i Leuven (Belgia). Należał do Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 1999-2005 był członkiem zespołu badawczego w Europejskim Projekcie PILOT dotyczącym
małej i średniej przedsiębiorczości. Koordynował również projekt kształceniowo-badawczy „Formowanie postaw proeuropejskich” w ramach programu Jean Monnet. Stypendysta Fulbrighta, NATO i Komisji Europejskiej. Biegle włada językami: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim oraz włoskim. Obecne zainteresowania naukowe: wartości, cele, przyszłościowa perspektywa czasowa, procesy atrybucji, procesy integracji europejskiej, własność i prywatność, wpływ społeczny, ludzkie emocje i motywacja. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego (zasiadał we Frakcji Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów; członek Komisji Spraw Zagranicznych oraz Delegacji ds. Stosunków z Izraelem.PANEL 2.
Wyzwania stojące przed współczesnym naukowcem

Dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL - Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii KUL, Redaktor Naczelna „Roczników Psychologicznych”, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, kierownik Social Personality Psychology Lab. Autorka i recenzentka artykułów naukowych dla redakcji czasopism polskich i międzynarodowych, monografii. Recenzent habilitacji, doktoratów (także poza Polską), grantów MNiSW, NCN, FNP. Kierownik grantów MNiSW i NCN, członek paneli ekspertów NCN. Członek Zespołu do Spraw Ewaluacji Jednostek Naukowych  KEJN, członek Konsylium Doktorów Nagrody Teofrasta za najlepszą książkę psychologiczną. Członek międzynarodowych stowarzyszeń psychologicznych.


prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński (ur. w 1947 r. w Pelplinie), absolwent psychologii (UAM – 1972 r.), prof. zwycz. w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu (dyrektor od 1999 r.). członek rzeczywisty PAN. Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 1991 r.), Prezydium PAN oraz Komitetu Psychologii PAN i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, metodologia psychologii, diagnostyka psychologiczna, psychometria, naukometria, etyka zawodu psychologa, idea uniwersytetu. Jest współautorem polskiej adaptacji i normalizacji Skali Inteligencji Davida Wechslera WAIS-R (zob. monografia współredagowana z Elżbietą Hornowską: Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej).
Jest autorem licznych prac z zakresu metodologii (w tym wielokrotnie wznawiana: Metodologia badań psychologicznych oraz Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice), psychometrii, diagnostyki psychologicznej, zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych (w tym: Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych; wspólnie z R. Stachowskim), etyki zawodu psychologii (podręcznik akademicki: Etyka zawodu psychologa; współautorzy: B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska) oraz naukoznawstwa.Jest redaktorem naczelnym czasopism: Nauka i Poznańskie Studia z Filozofii Nauki (wspólnie z: Krzysztofem Łastowskim) oraz serii wydawniczych: Wykłady z psychologii, Nowe tendencje w psychologii. Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 


Dr hab. Piotr Sorokowski
jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Zajmuje się m.in. zagadnieniami z zakresu psychologii ewolucyjnej, psychologii międzykulturowej oraz  antropologii i ekologii człowieka. Jest autorem lub współautorem blisko 50 publikacji naukowych w takich czasopismach jak "Evolution and Human Behavior", "Journal of Cross-Cultural Psychology", czy "Archives of Sexual Behavior". Prowadził badania terenowe w Afryce, Amazonii, Nowej Gwinei i na Wyspach Cooka.
Jest/był stypendystą w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, National Geographic i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat nagród naukowych: im. Andrzeja Malewskiego (nadanej przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk), im. Roberta Zajonca (nadanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej) oraz im. Piotra Jaśkowskiego. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji.

 

dr Katarzyna Pisanski urodziła się w Warszawie. Choć większość swojego życia spędziła w Kanadzie, gdzie obroniła pracę doktorską (McMaster University), to w obecnej chwili jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego pracując w ramach projektów grantowych NCN i FNP, których jest kierownikiem. Dotychczasowa praca naukowa koncentrowała się na problemie komunikacji niewerbalnej ludzi i róznych zwierząt. W szczególności, relacje między różnymi niewerbalnymi cechami głosu a cechami fizycznymi, fizjologicznymi (np., hormonalnymi) i osobowościowymi mówcy, a także trafność ocen tych cech na podstawie głosu. Opublikowała już wiele prac w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych (min. Hormones & Behaviour; Evolution and Human Behaviour; Animal Behaviour; Archives of Sexual Behaviour; Journal of Experimental Psychology, i Journal of the Acoustical Society of America) oraz wykonała ponad 25 recenzji dla ważnych czasopism. Pomimo młodego wieku, dr Pisańska – wielokrotnie zapraszana – prowadziła wykłady podczas konferencji min., International Ethology Conference w Newcastle (Wielka Brytania), Voice Studies Conference w UCLA Los Angeles (USA), oraz na Goethe University Frankfurt (Niemcy) i University of Havana (Kuba). Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji.Prof. dr hab. Piotr Oleś kierownik Katedry Psychologii Osobowości KUL, pracuje w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; członek Prezydium Komitetu Psychologii PAN oraz członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Laureat programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, grant „dialogowe funkcje Ja (2007-2010). Zainteresowanie i kierunki badań: psychologia osobowości, zwłaszcza przemiany osobowości na przestrzeni życia, w tym przełom „połowy życia”, funkcjonowanie systemu Ja, wartościowanie i zjawiska dialogowe, teoretyczne modele osobowości, metodologia psychologii osobowości.