Panel dyskusyjny BE 5 Drukuj Email

W czwartek 23 maja 2013 odbędzie się panel dyskusyjny pt.
Emocje w ujęciu psychologii międzykulturowej

Goście specjalni:
Keith Oatley (University of Toronto, Kanada)

Masato Sawada (Faculty of Education, Utsunomiya University, Japan)


Gert Jan Hofstede (Wageningen Univeristy, Holandia)


Peter Kuppens (KU Leuven, Belgia)


Uczestnicy panelu:

dr Aleksandra Borkowska

adiunkt w Katedrze Psychologii Pracy i Stresu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek i partner badawczy Kanadyjsko – Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto; prowadziła badania w Kanadzie i Holandii dotyczące copingu oraz psychicznego dobrostanu polskich imigrantów; aktualnie realizuje projekt badawczy dot. dobrostanu kobiet (Polska, Węgry, Czechy, Rosja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Kanada); autorka publikacji dot. migracji, dobrostanu, stylów radzenia sobie ze stresem, satysfakcji zawodowej; psycholog terapeuta – pracuje z osobami z autyzmem.

prof. dr hab. Paweł Boski


Profesor tytularny, inicjator psychologii międzykulturowej w Polsce (kierownik Pracowni w Instytucie Psychologii PAN oraz Katedry w SWPS). Członek władz IACCP (International Association for Cross-Cultural Psychology) w latach 1990-2004. Organizator XV Kongresu IACCP w Polsce (Pułtusk, 2000). Zastępca redaktora naczelnego JCCP (Journal of Cross-Cultural Psychology) w latach 2006-2013. Członek kolegium redakcyjnego JCCP w latach 2003-2006 oraz IJIR (International Journal of Intercultural Relations) od 2011.
Inicjator Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS i serii monografii pod auspicjami Stowarzyszenia. Autor Kulturowych Ram Zachowań Społecznych (PWN, 2009), podręcznika – monografii z zakresu psychologii międzykulturowej (nagroda Teofrasta oraz im. Wł. Witwickiego w 2010), pierwszego takiego dzieła w Europie. Autor 130 prac, w połowie w języku angielskim. Pracował w Nigerii (University of Jos, 1977-1984), w Kanadzie (Queen’s University, 1984-1986), w USA (Wichita State U, oraz William Paterson State U., 1986-1990). 

prof. dr hab. Maria Jarymowicz

Profesor psychologii. Od 1964 roku pracownik naukowo dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1996-2007 profesor zwyczajny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, od 2012 roku profesor emerytowany. W latach 1980-2011 wykładowca psychologii emocji i motywacji i kierownik sponsorowanych programów badań podstawowych w tej dziedzinie. Dotyczyły one: problematyki Ja i motywacji egocentrycznych, uprzedzeń jawnych i utajonych, motywacji pozaosobistych i altruizmu, mechanizmów wzbudzania emocji automatycznych i refleksyjnych (a także ich neurobiologicznych korelatów). Publikacje reprezentatywne dla tych obszarów badań: (1) zredagowane tomy - Spostrzeganie relacji Ja - Inni, Ossolineum 1988; Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, IP PAN 1994; Pomiędzy afektem a intelektem, IP PAN, 2001, monografie - O przejawach faworyzowania swoich wobec obcych i rzekomej nieuchronności zjawiska, IP PAN 2006; Psychologiczne podstawy podmiotowości, PWN 2008, rozdziały i artykuły - O związkach kolektywizmu z indywidualizmem, PWN 1999; W poszukiwaniu źródeł sztywności stereotypów, Scholar, 2001; Emotions as evaluative processes: from primary affects to aprraisals based on deliberative thinking, KUL 2009; Próba taksonomii ludzkich emocji (drugi autor K. Imbir) i Próby pomiaru regulacyjnej roli ideałów: poziom emocjonalności aksjologicznej a przejawy postaw społecznych, Przegląd Psychologiczny, 2010 i 2012.

dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM

profesor UAM, antropolog kulturowy, eseista, twórca telewizyjny i filmowy. Wydał 7 książek i ponad 150 innych publikacji naukowych (po polsku, angielsku, litewsku, rosyjsku, serbsku, słowacku, ukraińsku i węgiersku). Redaktor "Czasu Kultury" oraz "Kultury i Historii". Prowadził badania w Uzbekistanie, Niemczech, Serbii, Albanii i Polsce. Członek Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze PAN.prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

psycholog społeczny i psycholog międzykulturowy; pracuje w Instytucie Psychologii PAN i w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Jest członkiem kolegium redakcyjnego Psychologii Społecznej. Jej zainteresowania obejmują problematykę tożsamości osobistej i społecznej, procesy społecznych kategoryzacji, stereotypy etniczno-narodowe i płciowe oraz problematykę płci i rodzaju (gender) w psychologii i kulturze. W ostatnich latach zajmuje się zagadnieniem uniwersalności i specyfiki kulturowej rożnych procesów i zjawisk psychologicznych, co znajduje odbicie w publikacjach zamieszczonych w pracach zbiorowych (m.in. „Agresja i przemoc z perspektywy międzykulturowej”, w: Grzegołowska-Klarkowska, 2012; „Tożsamość i kultura”, w: Szuster i in., 2012; „Społeczeństwo wielokulturowe: kontakty wielokulturowe z perspektywy psychologicznej” w: Królikowska, 2012; „Czas z perspektywy kulturowej: nie zawsze punktualność jest cnotą króla” (z J.Sztuką), w: Bedyńska i Sędek, 2009) i w czasopismach („Uniwersalność i specyfika kulturowa relacji przywiązania”, Psychologia Wychowawcza, 2012). Uczestniczy w międzykulturowych projektach badawczych (m.in. „Indywidualizm i kolektywizm oraz konstrukt Ja a strategie radzenia sobie ze stresem w Polsce, Norwegii, na Białorusi i w Rosji”).